Általános szerződési feltételek | China Planet

Érvényes és hatékony a Webhely működtetése és az ezen általános szerződési feltételeknek megfelelő beleegyezések megadása céljából

I. cikk

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek részletesen meghatározzák a Társaság és a Látogató között a Weboldal tartalmának böngészéséből eredő jogviszony kereteit. A látogatókat az ezen általános szerződési feltételek által szabályozott szabályok kötik attól a pillanattól kezdve, amikor a látogató státuszt megszerzik.

1.2 Az ezen általános üzleti feltételek által nem szabályozott jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság területén érvényes és hatályos vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok, különös tekintettel a sz. 513/1991 Coll. Módosított kereskedelmi törvénykönyv és 185/2015. Sz., A módosított szerzői jogi törvény (a továbbiakban a megfelelő nyelvtani formában a "Szerzői jogi törvény" -nek is nevezik), függetlenül attól, hogy a Látogató vagy az Ügyfél külföldön bejegyzett gazdasági társaság, vagy természetes személy, aki állampolgár A Szlovák Köztársaság vagy más államok, például a Szlovák Köztársaság.

1.3 A Társaság olyan gazdasági társaság, amelyet a vonatkozó nyilvántartásokba hoztak létre, hoztak létre és regisztráltak a Szlovák Köztársaságban érvényes és hatályos vonatkozó, általánosan kötelező jogi előírásoknak megfelelően, és felhatalmazást kap arra, hogy üzleti tevékenységet folytasson annak érdekében, hogy a Webhely és az Internet alkalmazás üzemeltetője lehessen és licencet adjon. ezen általános feltételek szerint.

1.4 Jelen általános szerződési feltételek értelmében a weboldal olyan weboldal, amelynek tartalmát a Látogató vagy az Ügyfél szabványos internetböngészőben jeleníti meg a domain cím www megfogalmazású megadását követően.chinaplanet.sk vagy a Látogatók másik webhelyről történő átirányítása után jelenik meg. A kétségek elkerülése végett megállapításra került, hogy a jelen általános szerződési feltételek értelmében a Weboldal a Weboldal bármely része, amely az aldomain címen keresztül azonosítható a jelen bekezdés első mondata szerint a domain címhez. Az internetes oldal üzemeltetője a cég. A társaság dönt a weboldal tartalmáról, így különösen dönt a weboldal felépítéséről, részeinek és egészének grafikus ábrázolásáról, a weboldal tartalmának összetételéről, a szükséges és közzétett információk köréről és helyéről. .

1.5 A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a Weboldal tartalma minden olyan multimédiás, grafikus, szöveges vagy egyéb, az internetes alkalmazástól eltérő tartalom, amelyet a Látogató a Weboldal böngészése vagy a Webhely böngészése közben jelenít meg. A Társaság minden olyan szerzői vagy más személy tulajdonjogát gyakorolja, akik kreatív szellemi tevékenységükkel hozzájárultak a szóban forgó tartalom létrehozásához, és ezzel egyidejűleg minden olyan joggal rendelkeznek a Webhely Tartalmához, amelyet a szellemi tulajdonjogok, mint oltalom tárgya nem véd. Valahányszor a jelen Általános Szerződési Feltételekben a Weboldal Tartalom kifejezést használják, ez a Weboldal egészének és egyben annak minden részének tartalmát jelenti, hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek. A Társaság előzetes beleegyezése nélkül a Látogatónak nincs joga a Weboldal tartalmának vagy annak bármely részének felhasználására, csak a Weboldal böngészése során.

1.6 Jelen általános szerződési feltételek értelmében látogatónak minősül az a természetes vagy jogi személy, aki egy szabványos internetböngészőben a domain címét www.chinaplanet.sk vagy a kérdéses domain cím valamelyik aldomainjének címe és a Weboldal Tartalma jelenik meg, illetve a Weboldal Tartalmára elsősorban, de nem kizárólagosan az internetes keresőszolgáltatások környezetéből, ill. egy másik webhelyről, és megjelenik a webhely tartalma.

1.7 A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában technikai eszköz olyan eszköz, amely hardveres és szoftveres berendezéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a webhelyhez való kapcsolódást az elektronikus kommunikációs hálózati Internet környezetében, a weboldal tartalmának megtekintését és a szolgáltatás használatát, különös tekintettel a személyi számítógépre vagy laptopra, táblagépre vagy okostelefonra. A Weboldal böngészésével vagy az Internet alkalmazás használatával kapcsolatos technikai felszerelések használata kizárólag a Webhelyet böngésző személy felelőssége.

1.8 Ezen általános szerződési feltételek alkalmazásában a GDPR az egyének személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2016/679 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 27. április 2016-i (EU) 95/46 európai parlamenti és tanácsi rendelet.

1.9 A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a személyes adatok védelméről szóló törvény a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának sz. 18/2018. Sz. A személyes adatok védelméről és egyes törvények módosított módosításáról.

cikk II

A Weboldal megtekintésének szabályai

2.1 A Látogatónak joga van megtekinteni a Weboldal tartalmát a Műszaki eszközök segítségével.

2.2 A Látogató köteles úgy eljárni, hogy a Webhelyet és a Weboldal Tartalmának bármely részét úgy böngéssze, hogy tevékenységei ne sértsék a Társaság vagy más Látogatók vagy harmadik felek jogait. Ilyen beavatkozás esetén a Látogató a beavatkozás következményeiért önállóan, a Társaság részvétele nélkül felelős.

2.3 A Látogató fizikailag nem töltheti le a Weboldal tartalmát vagy annak bármely részét a Weboldalról a Műszaki eszközbe, a Társaság által kijelölt Weboldal Tartalmán túl, a Technikai Eszközre történő letöltésre, és nem készíthet semmilyen vizuális, audio vagy audiovizuális képet a Weboldal tartalmából. rekord. Abban az esetben, ha a Látogató megszegi ezeket a kötelezettségeket, ő felel a Társaság, más Látogatók vagy harmadik felek által okozott károkért.

2.4 A Látogatónak joga van letölteni a Weboldal Tartalmának a Társaság által erre a célra kijelölt részét, feltéve, hogy ebben az eljárásban köteles betartani a Társaság utasításait. A Társaság utasításainak be nem tartása esetén a Látogatónak a kár megtérítésére vonatkozó bármely joga lejár.

2.5 Abban az esetben, ha a Weboldal tartalma a Látogató véleményének vagy más véleménynyilvánításnak egy adott tényről való kinyilvánítására szolgál, a Látogató köteles eljárni az Art. II. Bekezdés Ezen általános szerződési feltételek 2.2. Abban az esetben, ha ilyen beavatkozás várható vagy bekövetkezik, a Társaság fenntartja a jogot, hogy egy ilyen véleményt egyoldalúan eltávolítson a Weboldal tartalmáról. A kétségek elkerülése érdekében kikötik, hogy a Társaság nem felelős semmilyen, a Weboldalon keresztül kifejtett véleményért; A Látogató kizárólagos felelősséggel tartozik a vélemény vagy más nyilatkozat tartalmáért és a Szlovák Köztársaság területén érvényes és hatályos, általánosan kötelező érvényű jogszabályok esetleges megsértéséért.

2.6 A látogató nem akadályozhatja meg a többi beszélgetőt, hogy megvitassák vagy hozzáadják a hozzászólásokat a beszélgetésekhez, és nem élhet vissza a megbeszélésre szánt területtel, különösen személye, más személyek, áruk vagy szolgáltatások népszerűsítésére.

2.7 A látogató nem jogosult semmiféle jutalomra, ha a vitába vagy a fórumba posztolt.

2.8 A Látogató kötelezettségei megszegése esetén a Társaság jogosult eltávolítani minden olyan tartalmat, amelyet a Látogató hozzáadott a Weboldal környezetéhez.

2.9 Kikötött, hogy a Társaságnak joga van ideiglenes vagy állandó iratokat tárolni a Látogató Műszaki Eszközében, az ún. sütik, amelyek megkönnyítik a Társaság és a Látogató közötti kommunikációt. A Látogatónak ezt a tényt is meg kell erősítenie, ha rákattint a vonatkozó linkre, amely hozzájárul ahhoz, hogy hozzájáruljon a szóban forgó fájlok műszaki berendezésekben történő tárolásához.

III

A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 A Társaság biztosítja, hogy a Weboldal megszakítások és egyéb megszakítások nélkül elérhető legyen. A Weboldal megszakadása vagy meghibásodása a felelősséget kizáró körülmények miatt az Art. A jelen Általános Szerződési Feltételek VIII. A Weboldal megszakadása vagy meghibásodása a Társaság rendszeres vagy rendkívüli szolgáltatási beavatkozásai miatt szintén nem minősül kötelezettségszegésnek.

3.2 A Társaság köteles minden olyan műveletet végrehajtani, amely a Látogatótól objektíven elvárható a Társaság üzleti, gazdasági és vagyoni háttere tekintetében, a Látogató vagyonának károsodásának megakadályozása érdekében. A Társaság nem vállal felelősséget a Látogató tulajdonában bekövetkezett károkért, amelyek kötelezettségeik megszegése miatt keletkeztek.

3.3 A Társaságnak egyéb jogai és kötelezettségei vannak a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezései alapján.

3.4 A Társaság fenntartja a jogot, hogy ezeket az általános feltételeket egyoldalúan kiegészítse vagy módosítsa, amint azt a Társaság, a Látogatók vagy harmadik felek jogainak vagy jogos érdekeinek védelme megköveteli.

IV-es cikkely

DAM MEGELŐZÉS ÉS KÁROK

4.1 A Társaság és a Látogató fokozott figyelmet kell fordítania a károk megelőzésére, különös tekintettel a károk általános megelőzésére. A Látogató köteles értesíteni a Társaságot azokról az akadályokról, amelyek megakadályozzák vagy megakadályozzák a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségei teljesítését, valamint a meg nem felelés következményeit. Az információkat indokolatlan késedelem nélkül kell megadni, miután a felelős fél tudomást szerzett az akadályról, vagy megfelelő gondossággal tudott tanulni.

4.2 A jogviszonyban részt vevő valamennyi félnek joga van a jogviszony másik felének kötelezettségszegése miatt okozott kár megtérítéséhez, kivéve, ha a felelősséget ezen általános feltételek kizárják.

4.3 Abban az esetben, ha valamely körülmény kizárja a Társaság felelősségét, a Társaság köteles haladéktalanul tájékoztatni az Ügyfelet ezekről a körülményekről.

V. cikk

VITARENDEZÉS

5.1 A jogviszonyban részt vevő felek ezen általános feltételek szerint vállalják, hogy megtesznek minden rendelkezésre álló intézkedést a felelősségteljes mulasztásból eredő esetleges nézeteltérések és viták kifejezett megoldására, valamint a helyzet közös megegyezéssel történő megoldására. Azok a viták, amelyek a jelen általános szerződési feltételek szerinti kötelezettségek elmulasztása miatt merülhetnek fel, a Szlovák Köztársaság illetékes általános bíróságai előtt, a Szlovák Köztársaság területén érvényben lévő és hatályos, általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerint kerülnek eljárás alá.

cikk VI

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6.1 A cikk tartalmában használt terminológiának ugyanaz a jelentése, mint a GDPR és a személyes adatok védelméről szóló törvény tartalmában használt terminológiának.

6.2 Ezen általános szerződési feltételek jelen cikkében az érintett személy a Látogatót jelenti, ha természetes személy. Az üzemeltető a Társaság.

6.3 A társaság a Kbt. 6. bekezdés 1 levél b) A GDPR feldolgozza az Érintett személyes adatait, amelyek: név, vezetéknév, e-mail cím.

6.4 Az érintett kijelenti, hogy személyéről minden személyes adatot szabadon és komolyan adott a Társaságnak, és hogy ebben az eljárásban való akarata valós és hibátlan volt, ugyanakkor kijelenti, hogy az általa szolgáltatott összes személyes adat teljes, aktuális és valós, és csak az érintettre vonatkozik. amely személyes adatokat szolgáltat.

6.5 A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az

a) az Érintett hozzájárulásának megadása a személyes adatok feldolgozásához az Art. 6. bekezdés 1 levél b) GDPR.

6.6. A személyes adatok feldolgozása céljából az Art. VI. Bekezdés A jelen Általános Szerződési Feltételek 6.4. Pontja a személyes adatoknak a Társaság általi gyűjtését, tárolását és feldolgozását, valamint azok felhasználását a Weboldalnak az érintett személy és más érintett személyek általi használatával összefüggő tevékenységekben, ideértve az érintettel folytatott bármilyen kommunikációt, valamint a társaság saját marketing céljait. információk a Weboldalról vagy a Társaság egyéb szolgáltatásairól vagy termékeiről, beleértve elektronikus úton (e-mail, sms) is.

6.7 Az érintett teljes felelősséggel tartozik azokért a károkért, amelyeket a helytelen vagy elavult személyes adatok, vagy az érintetttől eltérő személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala okoz.

6.8 Az érintettnek joga van bármikor írásban visszavonni a beleegyezést. A hozzájárulás visszavonása a társaságnak történő átadásának napján lép hatályba.

6.9 Személyes adatok Az érintettet a személyes adatok védelméről szóló törvény és a GDPR rendelkezései szerint védik.

6.10 A Társaság vállalja, hogy minden intézkedést megtesz az Érintett személyes adatainak hatékony biztonsága, valamint az Érintett minden adatának, adatbázisának és levélfájljának elvesztése, megrongálása vagy megsemmisülése ellen.

6.11 A Társaság az Art. 13 A GDPR a következő információkról értesíti az érintettet:

Üzemeltető azonosító adatai:

ChinaPlanet sro, ID 54442222
székhelye: Sedličná 114, 913 11 Trenčianske Stankovce
e-mail: info(kukac)chinaplanet.sk

A személyes adatok feldolgozásának célja cikk rendelkezése határozza meg. VI. Bekezdés Ezen általános szerződési feltételek 6.6.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja számú rendelkezése határozza meg. VI. Bekezdés 6.5 általános szerződési feltételek,

A személyes adatok listája cikk rendelkezése határozza meg. VI. Bekezdés Ezen általános szerződési feltételek 6.3.

6.12 Különleges esetekben, ha az internetalkalmazás megfelelő használatához szükséges és szükséges az Érintett személyes adatainak harmadik fél részére történő átadása vagy a személyes adatok harmadik országba történő továbbítása, a Társaság információt szolgáltat az Érintettnek.

6.13 A Társaság az Érintett személyes adatait legfeljebb 10 évig, ill. amíg az érintett hozzájárulását visszavonják.

6.14 Az érintett jogosult kérni a Társaságtól az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatok helyesbítéséhez, a személyes adatok törléséhez vagy a személyes adatok korlátozásának jogát, namia személyes adatok kezelését, valamint a személyes adatok hordozhatóságához való jogot.

6.15 Abban az esetben, ha gyanú merül fel a személyes adatainak indokolatlan feldolgozásáról, az érintettnek joga van javaslatot benyújtani a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához a személyes adatok védelméről szóló törvény 100. §-a szerinti eljárás megindítására.

6.16 Az érintett személy jogairól szóló tájékoztatás A Társaság felhívja az érintett személy figyelmét az Art. Cikk 15–22. 34 GDPR, amely szerint az érintett személy a következő jogokkal rendelkezik:

Cikk alapján a személyes adatokhoz való hozzáférés joga. 15 GDPR: Az érintettnek joga van a Társaságtól megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e. Az érintettnek joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz és az Art. VI. Bekezdés Ezen általános szerződési feltételek 6.3.

A személyes adatok helyesbítésének joga az Art. 16 GDPR: Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó helytelen személyes adatokat. A személyes adatok feldolgozásának célját illetően az Érintettnek joga van kiegészíteni a hiányos személyes adatokat.

szerinti személyes adatok törléséhez való jog. 17 GDPR: Az érintett jogosult arra, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az érintett élt a törlés jogával, és (A) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből más módon szerezték vagy kezelték, (B) Az érintett visszavonja a személyes adatok kezelésének alapjául szolgáló hozzájárulását, és a személyes adatok kezelésének nincs más jogalapja, (C) az érintett namieta személyes adatok kezelése, és nincs érvényes indok a személyes adatok vagy az Érintett kezelésére namieta személyes adatok direkt marketing célú kezelése, (D) a személyes adatok kezelése jogellenesen történik, (E) a törlés oka a GDPR, a személyes adatok védelméről szóló törvény, külön rendelet, ill. nemzetközi szerződés, amely kötelezi a Szlovák Köztársaságot, (F ) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával összefüggésben kerültek beszerzésre a személyes adatok.

szerinti személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog. 18 GDPR: Az érintett jogosult arra, hogy a Társaság korlátozza az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelését, ha: (A) az érintett namieta a személyes adatok helyességét, azon időtartam alatt, amely lehetővé teszi a Társaság számára a személyes adatok helyességének ellenőrzését, (B) a személyes adatok kezelése jogellenes és az Érintett namieta a személyes adatok és kérések törlését namiideértve felhasználásuk korlátozását is, (C) a Társaságnak már nincs szüksége személyes adatokra személyes adatok kezelése céljából, de az Érintettnek szüksége van rájuk jogi igény érvényesítéséhez, (D) Az Érintett namieta személyes adatok kezelését mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. A Társaság a személyes adatkezelés korlátozásának bekövetkezte előtt, illetve a személyes adatok kezelésének korlátozása megszűnése előtt köteles tájékoztatni azt az érintettet, akinek a személyes adatainak kezelését korlátozni fogja.

Cikk szerinti személyes adatok helyesbítésével, törlésével vagy kezelésének korlátozásával kapcsolatos információkhoz való jog. 19 GDPR: A Társaság az Érintett kérésére köteles tájékoztatni az Érintettet azokról a címzettekről, akiknek a Társaság értesítette a személyes adatok helyesbítését, a személyes adatok törlését vagy a személyes adatok kezelésének korlátozását.

A személyes adatok továbbításának joga az Art. 20 GDPR: Az érintettnek joga van arra, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megszerezze a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a Társaság számára nyújt, és joga van átadni ezeket a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek.

Jobb namiszerinti személyes adatok kezelésére. 21 GDPR: Az érintettnek joga van namiszemélyes adatainak különleges helyzetéhez kapcsolódó okból történő kezelése jogalappal azért, mert a személyes adatok kezelése közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges, vagy azért, mert az adatkezelés a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekeihez szükséges, ideértve a jelen rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. A Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha nem bizonyítja, hogy a személyes adatok kezeléséhez olyan szükséges jogos érdekek állnak fenn, amelyek meghaladják az Érintett jogait vagy érdekeit, vagy nem indokolja jogi igény érvényesítését. Az érintettnek joga van namia vele kapcsolatos személyes adatok direkt marketing célból történő kezelésére, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a direkt marketinghez kapcsolódik.

6.17. Az Art. GDPR 22 Az érintettnek joga van arra, hogy ne kerüljön olyan döntés alá, amely kizárólag a személyes adatok automatizált feldolgozásán alapul, ideértve a profilalkotást is, és amelynek joghatásai vannak őt érintő vagy hasonlóan jelentősen.

6.18 Az Art. A GDPR 34 szerint az Érintettnek joga van a Társaságot indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a személyes adatok megsértéséről, ha a személyes adatok védelmének ilyen megsértése magas kockázatot jelenthet egy természetes személy jogainak megsértésére.

6.19 A Társaság köteles az érintettet kérelme alapján tájékoztatni az Art. GDPR 13. cikk és értesítések Cikk 15–22. 34 GDPR személyes adatainak feldolgozásáról. A Társaság köteles az információkat papíron vagy elektronikus formában megadni, általában ugyanabban a formában, amelyben a kérelmet benyújtották. Az Érintett kérésére a Társaság szóban is szolgáltathat információkat, ha az Érintett személy más hiteles módon igazolja személyazonosságát. Cikk szerinti jogainak gyakorlása során. A GDPR 15–22. Között köteles együttműködést biztosítani az érintett személy számára.

6.20 A Társaság köteles tájékoztatni az Érintettet az Art. VI. Bekezdés A jelen Általános Szerződési Feltételek 6.16. Pontja az érintett személy kérésének kézhezvételétől számított egy hónapon belül. A Társaság indokolt esetben ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbíthatja, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát, akár többször is. A Társaság köteles az ilyen érintett meghosszabbításról a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az Érintettet, a meghosszabbítás okaival együtt.

6.21. Cikk szerinti információ VI. Bekezdés A jelen Általános Szerződési Feltételek 6.16-át a Társaság ingyenesen biztosítja.

6.22. Amennyiben a Társult vállalkozás kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy aránytalan, különösen annak ismétlődő jellege miatt, a Társaságnak joga van az Érintettet ésszerű díjat felszámítani, figyelembe véve az információszolgáltatás adminisztratív költségeit, vagy ésszerű díjat, figyelembe véve a bejelentés adminisztratív költségeit, vagy ésszerű díjat, figyelembe véve a kért intézkedés adminisztratív költségeit. , vagy megtagadhatja a megkeresés teljesítését.

6.23 Az Érintett jogainak korlátozásáról az Art. A GDPR 23. cikke és a személyes adatok védelméről szóló törvény 30. § A Társaság tájékoztatja az Érintettet, ha a korlátozás célja nem kerül veszélybe.

cikk VI

Cookie-k és harmadik felek szolgáltatásai

7.1 Weboldalunk sütiket használ a látogatók szolgáltatásainak javítása érdekében. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe vagy mobileszköze / táblagépe vagy telefonja / az Ön által látogatott webhely tárol. Amikor legközelebb ugyanarra a webhelyre látogat, akkor ezek lehetővé teszik, hogy ugyanazokat a beállításokat használja. A sütik személyazonosításra alkalmas információkat tartalmaznak, például az Ön nevét vagy e-mail címét - természetesen csak akkor, ha korábban megadta ezeket az információkat a webhelynek.

7.2 A sütik megkönnyítik webhelye használatát. Például a webhely emlékszik arra, hogy a becenevével van bejelentkezve, és a következő betöltéskor nem kell újból megadnia bejelentkezési adatait. A sütik használata nem sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségeket, nem használjuk őket személyes adatok gyűjtésére.

7.3 A sütik lehetnek ideiglenesek vagy véglegesek. Ideiglenes sütik vagy a munkamenet sütik törlődnek, amikor bezárja a webböngésző ablakát. Állandó sütik a böngésző ablak bezárása után is a számítógépén maradnak. Ezeket a sütiket ezután csak az őket létrehozó szerver olvashatja el.

7.4 A sütik használatát az internet böngészőjében lehet beállítani. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a sütiket. A böngészője segítségével elutasíthatja a sütiket, vagy csak bizonyos sütik használatát állíthatja be.

7.5 Az összegyűjtött sütiket főként a Google Inc. szolgáltatáson keresztül dolgozza fel a Google Inc. Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Az összegyűjtött sütiket később a Google Inc. dolgozza fel. címen elérhető adatvédelmi irányelveknek megfelelően https://policies.google.com/privacy

7.6 A weboldalon a Facebook és az Instagram közösségi hálózatok sütiket is használunk, amelyek lehetővé teszik a hirdetések jobb célzását. A sütikből származó adatokat közvetlenül üzemeltetőik szerzik be

7.7 A Társaság harmadik féltől származó alkalmazásokat és szolgáltatásokat használ a Weboldalon, és azok használatát speciális feltételek szabályozzák, amelyek a következő linkeken érhetők el:

- hírlevél szolgáltatás: MailerLite (https://mailerlite.com)

- cikkértesítési előfizetési szolgáltatás: OneSignal (https://onesignal.com)

- cikk-megjegyzés szolgáltatás: Disqus (https://disqus.com)

cikk VII

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek 12.2.2019. február XNUMX-én lépnek hatályba és lépnek hatályba a Weboldalon történő közzétételükkel.

8.2 Az ezen általános szerződési feltételek által szabályozott jogviszonyban résztvevők minden jogára és kötelezettségére a Szlovák Köztársaság joga az irányadó, és a jogviszony résztvevői közötti vitákat a Szlovák Köztársaság általános bíróságai fogják megvizsgálni és eldönteni.